Over ons

Dorpsraad Kamperland

Een dorpsraad is geen gemeenteraad. Een dorpsraad heeft niet dezelfde bevoegdheden als een gemeenteraad. Zij neemt geen stelling in vóór of tegen ontwikkelingen van welke aard dan ook, maar geeft de gemeenteraad gevraagd of ongevraagd advies

Gemeenteraad:

De gemeenteraad is het enige college dat formeel besluiten kan nemen aangaande het beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan. Uiteraard binnen de kaders die door hogere publiekrechtelijke lichamen zijn aangegeven. Een gemeenteraad is door ons bewoners van Noord-Beveland en dus ook Kamperland gekozen voor de periode van vier jaar.

Dorpsraad:

Om de bevolking toch de mogelijkheid te bieden gedurende de vierjarige bestuursperiode haar stem te laten horen is daaruit de term “burgerparticipatie” geboren. Ook door het bestuur van onze gemeente is burgerparticipatie omarmd, gezien de bevestiging op haar website aangaande het belang hiervan. De term alleen is echter niet genoeg! Hiervoor is het wel nodig dat de bevolking (de kiezer) ook daadwerkelijk participeert en van zich laat horen. Hier manifesteert zich nu het belang van een dorpsraad. De dorpsraad kan als platform en als spreekbuis dienen. Op deze manier is zij een BINDENDE factor. Daardoor is het mogelijk dat de kiezer niet enkel op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook tijdens de 4-jarige bestuursperiode collectief zijn stem kan laten horen.

Bij gebeurtenissen en ideeën die het dorp aangaan en waarbij de gemeente al dan niet betrokken is, kan elke bewoner zijn stem laten horen en zich daarbij in een dorpsraad verenigd of verbonden voelen.

Hij of zij hoeft zich door de collectiviteit dan ook geen roepende in de woestijn te voelen.
De dorpsraad als “platform”, als “katalysator” van wensen en gedachten en als “spreekbuis” om die wensen en gedachten te uiten, is een instrument om geluiden vanuit de samenleving met meer kracht aan onze gekozen volksvertegenwoordigers, dan wel particuliere initiatiefnemers, kenbaar te maken.

Verhouding gemeenteraad – dorpsraad.

Uiteindelijk blijft de gemeenteraad het enig formele en wettige college dat namens de kiezer besluiten kan en mag nemen aangaande gemeentebeleid en de uitvoering daarvan.
Daardoor zal de stem van een dorpsraad ook altijd een “adviserende” stem blijven. Een gemeenteraad hoeft formeel het advies van een dorpsraad niet altijd te honoreren. Er kunnen meerdere afwegingen zijn die de gemeenteraad doen besluiten om anders te beslissen. Een advies van de dorpsraad blijft voor een gemeenteraad echter van belang omdat dit past in het kader van de burgerparticipatie.

Wat ziet de dorpsraad als haar taak:

In het licht van het voorafgaande ziet de dorpsraad Kamperland het als haar taak de inwoners van Kamperland te ACTIVEREN om zich via de dorpsraad als collectief te laten horen. De organisatievorm van een “stichting” geeft onze dorpsraad niet het alleenrecht of de mogelijkheid om namens de burger te kunnen spreken. Daarvoor is uitdrukkelijk de mening van de participerende burger noodzakelijk. Dit betekent dat alleen de bewoners van Kamperland de mening van Kamperland kunnen vertegenwoordigen. De dorpsraad is enkel de activator en de boodschapper.

Om een en ander kracht bij te zetten is het, zoals eerder aangehaald, wel nodig dat er door de inwoners wordt meegedacht, initiatieven worden ondernomen en wordt meegedaan! Om die reden is de dorpsraad actief bezig om burgerparticipatie te bevorderen door het bieden van een platvorm en het optreden als spreekbuis. Daardoor kan ieder zijn/haar stem laten horen en hoeft niemand zich een individueel roepende in de woestijn te voelen. De dorpsraad is hierbij de stimulator en organisator.

Leefbaarheid:

Initiatieven binnen onze kern komen vooral vanuit de gemeente maar ook bijvoorbeeld van de ondernemersvereniging, een buurtvereniging of een bewonerscomité.
Deze initiatieven zijn bedoeld om de leefbaarheid van Kamperland te bevorderen. Denkbaar is echter ook dat die initiatieven, overigens ongewild, de leefbaarheid van Kamperland aantasten. Wie of wat bepaalt nu of de leefbaarheid wordt bevorderd dan wel aangetast? Dit zal niet altijd even duidelijk zijn, wat zich dan ook kan uiten in verdeeldheid. Om de verhouding tussen de vóór- en tegenstanders van een initiatief duidelijk te krijgen is de dorpsraad de meest objectief aangewezen instantie. Vooral door de bewoners te INFORMEREN. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in de vorm van het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en daarop volgend een “poll” te plaatsen op haar website. Hiermede wordt informatie verstrekt, kunnen de bewoners zich een mening vormen en deze ook kenbaar maken. Hierdoor worden verhoudingen binnen onze gemeenschap in een meer- of minderheidsvorm zichtbaar en kan dan ook aan onze beleidsbeslisser, de gemeenteraad, kenbaar worden gemaakt. Een zodanig tot stand gekomen advies van de dorpsraad aan de gemeenteraad, positief of negatief, zal dan ook altijd in de lijn liggen van de meerderheid van de bewoners die hun mening hebben geuit! Het behoeft geen betoog dat de gemeenteraad haar besluiten in alle onafhankelijk zal nemen. Maar een zodanig onderbouwd positief dan wel negatief advies van de dorpsraad zal, zoals hiervoor reeds aangegeven zeker meewegen. Als bewoners kunt u op deze manier invloed uitoefenen op beleidsbeslissingen van uw volksvertegenwoordiging om de leefbaarheid van Kamperland te bevorderen of te handhaven. U zult dan echter liefst met velen en als collectief uw mening moeten laten horen en uitdragen. De dorpsraad wil hierbij: bindend, activerend en informatief haar steentje bijdragen.