In het nieuws

Schiereiland hotel Veerse Gatdam grotendeels publiek toegankelijk

Veerse gatdam project22KAMPERLAND – Een schiereiland van 40.000 vierkante meter groot, waarvan 25.000 vierkante meter publiek toegankelijk.

Op het resterende deel worden hotel, duinwoningen en boathouses gerealiseerd. Dinsdag heeft Marco Doeleman van Zeeuwse Lagune zijn plannen voor het Veerse Damhotel aan de portefeuillewethouder van de gemeente Noord-Beveland gepresenteerd. Uitgangspunt is herstel van de in het Veerse Meer onder water verdwenen Plaat van Onrust. Het plan is het achtste ontwerp dat in tien jaar tijd de revue passeert.  Het is geen kant-en-klaarplan maar een eerste schets op basis van de randvoorwaarden die gesteld zijn in  het eind november door de raad van Noord-Beveland vastgestelde ruimtelijk toetsingskader. Daarin zijn  onder meer de maximale hoogte (16 meter) en de mate van vrij zicht die er op de Schotsman moet blijven, opgenomen. Met behulp van een kwaliteitsteam worden de plannen verder uitgewerkt.

 

Bron: PZC


Verslag bewonersbijeenkomst “Het Lint Verbindt” 29 oktober 2014

De bewonersbijeenkomst voor het project “Het Lint Verbindt” werd georganiseerd aansluitend op de Algemene Jaarvergadering (AV) van de Stichting dorpsraad Kamperland. Hiervoor waren alle dorpsbewoners uitgenodigd in het dorpshuis aan het Alexiaplein te Kamperland.

De voorzitter van de dorpsraad Kamperland heette iedereen van harte welkom en opende de presentatie van het project “Het Lint Verbindt”. In totaal waren er ongeveer 50 geïnteresseerden aanwezig. Naast bewoners waren tevens de beleidsmedewerkster Janet Jansen-van Dalen en wethouder Adrie van der Maas van de gemeente Noord-Beveland aanwezig.

Als eerste werd het woord gegeven aan Janet Jansen-van Dalen. Zij gaf aan het initiatief van de dorpsraad als positief te zien vooral in het licht van het begrip burgerparticipatie, waardoor initiatieven vanuit de burger ook ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. Echter zijn er ook andere en meerdere ontwikkelingen binnen onze gemeente en daarom is het de wens van de gemeenteraad om deze initiatieven zo veel als mogelijk te coördineren en in samenhang te bezien. Daartoe is het project “Rondom Kamperland” in het leven geroepen waarbij de Gemeenteraad “leading” is bij het samengaan en de prioritering van de verschillende initiatieven. Hierdoor kan wildgroei worden voorkomen.

Het nog in ontwikkeling zijnde plan “Het Lint Verbindt” wordt overigens wel doorontwikkeld onder regie van de dorpsraad zelf en geldt als zelfstandig onderdeel van het project “Rondom Kamperland” van de gemeente.

“Het lint verbindt” wordt hierbij van zodanig belang geacht, dat voor de verdere ontwikkeling hiervan door de gemeenteraad gelden ter beschikking zijn gesteld.

Vervolgens werd door middel van een Prezi presentatie met toelichting door de voorzitter van de dorpsraad Kamperland, de aanwezigen geïnformeerd over de vorderingen van het genoemde project. Na beëindiging hiervan werd gelegenheid geboden hierover vragen te stellen en op of aanmerkingen kenbaar te maken.

Hierbij ontstond een levendige discussie waarbij het initiatief van de dorpsraad positief werd ontvangen en waarbij de aanwezigen op en aanmerkingen plaatste. In algemene zin kan gesteld worden dat de kern van het project daarbij overeind bleef maar dat over de invulling daarvan opmerkingen werden geplaatst.

De voorzitter van de dorpsraad en presentator van de avond dankte de aanwezigen voor hun inbreng en gaf aan deze inbreng van wezenlijk belang te vinden voor het draagvlak. De informatie op deze avond opgedaan zal zeker worden betrokken bij de nadere invulling van het project.

Nadat door de aanwezige Wethouder Adrie van der Maas de aanwezigen namens de gemeente nog een consumptie werd aangeboden, sloot de voorzitter de bijeenkomst met de mededeling dat via onze website de bewoners van de ontwikkelingen op de hoogte zouden worden gehouden en er waarschijnlijk meerdere informatie en inbreng avonden zouden worden georganiseerd.

Houdt daarom de website goed in de gaten om zo ook uw stem te laten horen!


Waar loopt u tegen aan?

Dorak krijgt regelmatig brieven van dorpsbewoners met klachten, opmerkingen en vragen.

Wij nemen uw brief graag in behandeling.

Echter bestaat er ook een gemakkelijke en snelle procedure via gemeente Noord Beveland. Maar het is wel handig als u weet waar u dat het makkelijkst kunt doen.

Hier onder staat een link waar u direct naar de formulieren gaat die u stap voor stap kunt invullen zodat u zo snel mogelijk geholpen kunt worden.

 

Dus heeft u klachten, opmerkingen, wilt u een bezwaar indienen, een vergunning aan vragen of misschien een algemene vraag stellen.

Klik op onderstaande afbeelding en u wordt automatisch doorgestuurd naar de formulieren op de website gemeente Noord Beveland.

 


“Schoonste Strand van Nederland”

 

Scheidend ANWB-directeur Guido van Woerkom, Frank van Halst van het Banjaardstrand op het Zeeuwse Noord-Beveland en Helene van Zutphen van Nederland Schoon (v.l.n.r.) wijzen naar het bord waarop staat dat Noord-Beveland over het schoonste strand van Nederland beschikt.

Het is voor de derde keer dat dit strand als beste uit de bus komt bij de jaarlijkse verkiezing van Nederland Schoon, die tot stand komt door een inspectie van de ANWB en stemmen van strandbezoekers.

In de top tien van schoonste stranden staan vooral Zeeuwse plaatsen. Een verklaring voor het Zeeuwse succes moet gevonden worden in de samenwerking tussen gemeenten, paviljoeneigenaren, zeil-en surfverenigingen, beheerders, reddingsbrigades, VVV’s campings en horeca.

 

bron: pzc.nl


Het lint verbindt

De dorpsraad heeft achter de schermen gewerkt aan het opzetten van een plan om Kamperland ook voor de toekomst leefbaarheids bestendig te houden.

Kern van het plan is om meerdere locaties in Kamperland te “updaten” waardoor zij voor economische ontwikkelingen in diverse vormen aantrekkelijk blijven en over meerdere plaatsen in Kamperland verspreid blijven bestaan.
De Veerweg zal daarbij het lint vormen, die de locaties zal moeten gaan verbinden.
Dit betekent dat niet enkel de locaties ook wel de pleinen genoemd, ontwikkeld moeten worden maar ook de infrastructuur die de verbindingen mogelijk moet maken.

Vooralsnog worden aan locaties c.q. pleinen genoemd:
– Het nieuwe winkelcentrum aan de Ruiterplaatweg.
– De splitsing Veerweg – Noordstraat en omgeving.
– Het Alexiaplein.
– De Uithaven.

Dat de plannen tot nog toe weerklank vinden moge blijken uit praktische en financiële ondersteuning van de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) als ook van de Rabobank Walcheren / Noord-Beveland. Die respectievelijk € 7.000 en € 6.000 hebben toegezegd voor verder onderzoek.

Op 19 december is het plan gepresenteerd aan de Gemeenteraad van Noord-Beveland die het plan ook hebben omarmd en positief staat ten opzichte van een substantiële financiële bijdrage van € 10.000 zodat nadere onderzoeken ook door onafhankelijke professionele instanties, zoals bijvoorbeeld stedenbouwkundigen kunnen worden uitgevoerd

Pleinenplan Kamperland

Plattegrond “Het Lint Verbindt”

Op 22 januari is in het dorpshuis een presentatie gehouden van de plannen voor de bewoners van Kamperland. De opkomst hiervoor was om te beginnen zeer bevredigend gezien het aantal van bijna 60 belangstellenden.

De presentatie en de plannen werden algemeen als positief ervaren waarbij ook meningen en voorstellen werden aangedragen die een positieve bijdrage gaan leveren aan de realisering van de plannen.
De reacties van omwonenden van de pleinen, direct betrokkenen zoals verenigingen en dergelijke en overigens “alle” andere inwoners van Kamperland zijn noodzakelijk om te komen tot een plan van “Kamperland”.

Wij als bewoners van Kamperland en de Gemeente, zullen samen de uitgewerkte Kamperlandse plannen dan ook moeten gaan realiseren.
Om de door ons noodzakelijk geachte inbreng van de bewoners mogelijk te maken zal de dorpsraad diverse avonden organiseren al dan niet per locatie of direct betrokkene om met hen de mogelijkheden van de locaties evenals de daaraan verbonden infrastructurele aanpassingen duidelijk te krijgen en in te vullen.

Wij zullen U daartoe zeker nog uitnodigen en op de hoogte blijven houden.

Hier onder ziet u de presentatie van “Het Lint Verbindt”