De dorpsraad heeft achter de schermen gewerkt aan het opzetten van een plan om Kamperland ook voor de toekomst leefbaarheids bestendig te houden.

Kern van het plan is om meerdere locaties in Kamperland te “updaten” waardoor zij voor economische ontwikkelingen in diverse vormen aantrekkelijk blijven en over meerdere plaatsen in Kamperland verspreid blijven bestaan.
De Veerweg zal daarbij het lint vormen, die de locaties zal moeten gaan verbinden.
Dit betekent dat niet enkel de locaties ook wel de pleinen genoemd, ontwikkeld moeten worden maar ook de infrastructuur die de verbindingen mogelijk moet maken.

Vooralsnog worden aan locaties c.q. pleinen genoemd:
– Het nieuwe winkelcentrum aan de Ruiterplaatweg.
– De splitsing Veerweg – Noordstraat en omgeving.
– Het Alexiaplein.
– De Uithaven.

Dat de plannen tot nog toe weerklank vinden moge blijken uit praktische en financiële ondersteuning van de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) als ook van de Rabobank Walcheren / Noord-Beveland. Die respectievelijk € 7.000 en € 6.000 hebben toegezegd voor verder onderzoek.

Op 19 december is het plan gepresenteerd aan de Gemeenteraad van Noord-Beveland die het plan ook hebben omarmd en positief staat ten opzichte van een substantiële financiële bijdrage van € 10.000 zodat nadere onderzoeken ook door onafhankelijke professionele instanties, zoals bijvoorbeeld stedenbouwkundigen kunnen worden uitgevoerd

Pleinenplan Kamperland

Plattegrond “Het Lint Verbindt”

Op 22 januari is in het dorpshuis een presentatie gehouden van de plannen voor de bewoners van Kamperland. De opkomst hiervoor was om te beginnen zeer bevredigend gezien het aantal van bijna 60 belangstellenden.

De presentatie en de plannen werden algemeen als positief ervaren waarbij ook meningen en voorstellen werden aangedragen die een positieve bijdrage gaan leveren aan de realisering van de plannen.
De reacties van omwonenden van de pleinen, direct betrokkenen zoals verenigingen en dergelijke en overigens “alle” andere inwoners van Kamperland zijn noodzakelijk om te komen tot een plan van “Kamperland”.

Wij als bewoners van Kamperland en de Gemeente, zullen samen de uitgewerkte Kamperlandse plannen dan ook moeten gaan realiseren.
Om de door ons noodzakelijk geachte inbreng van de bewoners mogelijk te maken zal de dorpsraad diverse avonden organiseren al dan niet per locatie of direct betrokkene om met hen de mogelijkheden van de locaties evenals de daaraan verbonden infrastructurele aanpassingen duidelijk te krijgen en in te vullen.

Wij zullen U daartoe zeker nog uitnodigen en op de hoogte blijven houden.

Hier onder ziet u de presentatie van “Het Lint Verbindt”